pl-normal-intranet

Pracownia Neuropsychologii Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN

 

Autorzy: Elżbieta Szeląg i Aneta Szymaszek

 

Elżbieta Szeląg – prof. dr hab., kieruje Pracownią Neuropsychologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN oraz Katedrą Neurorehabilitacji Uniwersytetu SWPS. Jest autorką ponad 120 prac naukowych w większości opublikowanych w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Z tej liczby ok. 70 prac dotyczy badań stanowiących podstawę niniejszego programu terapeutycznego. Jej zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień neuropsychologii, neurologopedii i psychogeriatrii, a w szczególności zegara neuronalnego kształtującego zachowanie człowieka i możliwości usprawniania funkcjonowania umysłu dzieci i dorosłych.

Jest Humboldtczykiem, przewodniczącą Senackiej Komisji ds. Badań Empirycznych z Udziałem Ludzi jako Osób Badanych Uniwersytetu SWPS, członkiem Komitetów Redakcyjnych kilku czasopism zagranicznych, a także ekspertem European Commission w Brukseli do oceniania projektów badawczych. Prowadzi aktywną współpracę naukową z wieloma ośrodkami w kraju i za granicą.

 

Aneta Szymaszek – doktor, adiunkt w Pracowni Neuropsychologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, gdzie w 2008 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską na temat nowych metod terapii afazji. Pracuje również jako adiunkt w Katedrze Neurorehabilitacji Uniwersytetu SWPS. Jest laureatką stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla młodych uczonych. Odbyła staż podoktorski w Instytucie Psychologii Medycznej Uniwersytetu w Magdeburgu, gdzie prowadziła badania z zakresu neurorehabilitacji z zastosowaniem elektrycznej stymulacji mózgu. Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia neuropsychologii, neurorehabilitacji i neuroplastyczności mózgu.

 

Zespół współpracujący:

 • mgr inż. Anna Bombińska (prace informatyczne)
 • mgr Anna Dacewicz (udział w walidacji narzędzia)
 • mgr Kamila Nowak (udział w walidacji narzędzia)

 

Profil badań Pracowni:

Neurofizjologiczne i neuropsychologiczne podłoże funkcjonowania poznawczego ludzi w normie i patologii. Badania koncentrują się na czasowych aspektach opracowywania informacji (usprawnianie zegara neuronalnego), komunikacji językowej oraz innych funkcjach poznawczych, jak pamięć, uwaga, uczenie się. Badania prowadzone są na osobach bez uszkodzeń układu nerwowego (dzieciach i dorosłych od wczesnej młodości aż po późną starość), pacjentach z uszkodzonym mózgiem (udar, ogniskowe uszkodzenie mózgu, demencja, choroba Alzheimera), użytkownikach implantów słuchowych, a również dzieciach z zaburzeniami komunikacji językowej, np opóźnionym rozwojem mowy (SLI), głuchotą, jąkaniem lub autyzmem.

 

Metody:

Stosowane są metody psychofizjologiczne, neuropsychologiczne, elektrofizjologiczne oraz neuroobrazowe (MRI i fMRI).

 

Aktualna działalność badawcza:

 • neurorehabiliacja osób z zaburzeniami neurorozwojowymi i neurodegeneracyjnymi
 • terapia zaburzeń językowych u pacjentów z afazją poudarową oraz u dzieci z SLI
 • zdolności poznawcze pacjentów z uszkodzonym mózgiem, deficytami słuchu, afazją, chorobami neurodegeneracyjnymi lub neurorozwojowymi
 • zdrowe starzenie się i długowieczność
 • neuropsychologiczne podłoże procesów poznawczych
 • czasowe aspekty przetwarzania informacji, funkcjonalna asymetria półkul mózgowych.

 

http://www.pracownia-neuropsychologii.nencki.gov.pl

 


 

harpo-logo

Harpo to firma z misją tworzenia ambitnych i nowoczesnych rozwiązań dla osób niepełnosprawnych w oparciu o technologie elektroniczne i informatyczne. Za pomocą tych rozwiązań usuwamy niepełnosprawność.

 

To zobowiązanie realizujemy poprzez:

 • prace badawcze nad nowymi rozwiązaniami,
 • ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań na całym świecie i dostarczanie ich naszym klientom,
 • zwiększanie skali działania tak, by dostarczane rozwiązania mogły być tańsze (tj. bardziej dostępne).

 

http://www.harpo.com.pl/